Vores vedtægter

1. Foreningens navn er TIRSTRUP – BALLE IDRÆTSFORENING.
Dens hjemsted er Syddjurs Kommune.

2. Dens formål er at fremme og styrke idrætten blandt foreningens medlemmer.

3. Foreningen består af aktive, bidrags ydende samt passive medlemmer.

4. Indmeldelse sker til hovedbestyrelsen eller til et af afdelingsudvalgene.

5. Kvittering, for betalt kontingent, er gyldigt medlemskort.

6. Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen, og bestyrelsen sørger for opkrævning.

7. Udmeldelse – eksklusion:
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker til foreningen med mindst 14 dages varsel, og at den pågældende har betalt sit kontingent frem til den dag, hvorfra udmeldelsen, har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse. Enhver, der viser usømmelig og upassende opførsel kan udelukkes af foreningen. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan på ny optages som medlem i foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

8. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Generalforsamlingen er foreningens absolutte myndighed i alle anliggender. Generalforsamlingens lovlige indkaldelse er 14 dage. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indgives til formanden senest 8 dage før. Forslagene skal optages i dagsordenen. Stemmeret har alle medlemmer over 16 år, og som ikke er i kontingentrestance. Forældre til børn under 16 år har taleret og én stemme pr. forældrepar – uanset antal børn – såfremt man ikke i forvejen er stemmeberettiget.

9. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Afdelingernes beretning
5. Forelæggelse af regnskab
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af kasserer
9. Valg af bestyrelse
10. Valg af suppleanter til bestyrelsen
11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
12. Eventuelt.

10. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
Alle afstemninger skal foregå skriftligt.
For at være valgbar skal man være fyldt 16 år.
Dog skal formand, kasserer og revisorer være myndige.

11. Bestyrelsen skal bestå af min 6 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen.
Endvidere vælges 3 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for ét år ad gangen. Bestyrelsen kan vælge at bruge et revisionsfirma. Ved stemmelighed er det formandens stemme, der er afgørende.

Bestyrelsen vælges således af generalforsamlingen:

  • Valg af hovedformand, vælges i lige årstal
  • Valg af hovedkasserer, vælges i ulige årstal

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

  • Gymnastikafdelingen, min. 1 medlem
  • Badmintonafdelingen, min. 1 medlem
  • Interesse afdeling, min. 1 medlem

Der vælges til én afdeling af gangen.

Halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år.

Valg af suppleanter:

  • Der vælges min. 1 suppleant til badminton- gymnastik- og interesse afdelingen.

Hvis et medlem af hovedbestyrelsen udtræder midt i en valgperiode, indtræder en suppleant for den resterende del af valgperioden.

Der vælges til én afdeling af gangen:

  • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  • Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog inden 14 dage efter generalforsamlingen – med næstformand og sekretær.
  • Ved formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.
  • Bestyrelsen for afdelingerne konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.

12. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
Bestyrelsen forvalter foreningens midler og bærer ansvaret for disses anvendelse i overensstemmelse med lovene og trufne beslutninger.
Foreningens anliggender varetages af bestyrelsen.

13. Foreningens regnskabsår går fra 1/1 – 31/12.
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

14. Revisorerne skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.
Driftsregnskab og status forsynes med påtegning.
Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

15. Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

16. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 20 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen, med oplysning om det emne der ønskes behandlet.

17. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på generalforsamlingen, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilke antal stemmeberettigede medlemmer der måtte være til stede.
I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål og på generalforsamlingen skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes det skal forholde sig med foreningens eventuelle faste ejendomme og løsøre.
Simpelt stemmeflertal er her tilstrækkeligt.
Ved foreningens opløsning skal en eventuel formue overgå til idræts- og ungdomsarbejde i Syddjurs Kommune dog først efter 5 år.

18. Foreningen er tilsluttet de for foreningen nødvendige idrætsorganisationer.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen.

Tirstrup den 19. marts 2018